Dyrektywa unijna atex

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną być zaspokojone przez wszystkie produkty, jakie są dane do wypełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

program posProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Dyrektywa Atex została ustanowiona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z zastosowaniem dowolnego towaru w rejonach, w których może trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodności z częściami atex i za dostosowanie danego towaru do ostatnich podstaw. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, jakie widzą się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest owo dziedzina, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wówczas żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, kiedy duża część energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który jest ogromne ryzyko dla życia a zdrowia ludzkiego.