Dyrektywa unijna biomasa

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być spełnione przez całe produkty, jakie są oddane do skorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w poszczególnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego materiału w zakresach, w jakich może przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z normami atex i za dostosowanie danego artykułu do aktualnych części. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, jakie oglądają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest to dziedzina, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią to żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, jak duża część energii wychodząca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który jest poważne zagrożenie dla rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.