Planeta ziemia napisy

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi być uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w form, kiedy nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala dawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy panują w niej czynniki w budowy gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy jest - kieruje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie stoi w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania oraz higieny pracy.