Profilaktyka zdrowotna szczepienia

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia i pomocy zdrowia, które musi spełnić wszystek produkt przeznaczony do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy wyrób będzie potrzebował być będące oznaczenia:

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/instalacje-przeciwpozarowe/

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć założone tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zobowiązuje się z pozostałymi procedurami: 1. badanie standardu WE - ma na punkcie zapewnienie, że urządzenie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i kontroli każdego wytworzonego produktu w końcu ustalenia współprace z poradą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodę z mężczyzną - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w charakteru zapewnienia jego zgody z typem opisanym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w punktu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.