Pyly eoliczne

W przedsiębiorstwie, w jakim żyją pyły, ciecze, gazy lub te pary łatwopalne, oraz nie jest tam wyznaczony stref, które mogły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem. Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest pasowanie stref zagrożenia wybuchem.

Dodatkowo w zasada paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i opieki z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w obiektach kiedy również jeszcze na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne bądź i gdzie mogą osiągać się mieszaniny mogące wywołać wybuch, przygotowuje się oceny zagrożenia wybuchem. W niniejszej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą przynieść wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi: • PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i pomoc przed wybuchem. • PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe - Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe. • PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny, • Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Opinia i Wyznaczanie . • PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe - Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych” • PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe - Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par - Metody doświadczeń oraz informacje tabelaryczne” • PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zabezpieczenia i dodawania baterii wtórnych. .